BackOffice Web
BackOffice Web 2

BackOffice Web được xây dựng dựa trên các nển tảng và ứng dụng được sử dụng để quản lý các sản phẩm của Smartlink: PCS Wallet, WMR với kỹ thuật đa người dùng (multi-tenant). BackOffice Web điều phối quản lý với các tính năng vượt trội: Quản lý nhóm, Quản lý nhóm template, và Quản lý người dùng. Hệ thống giúp cho người dùng có thể theo dõi các báo cáo giao dịch và bảo đảm tuân thủ KYC.

Khách hàng: Smartlink SA.
Nền tảng: Web.
Công nghệ và framework: Spring MVC, Spring Security, Spring Batch, Spring Data, JSP, AnguilarJS, Bootstrap.
Cơ sở dữ liệu: MySQL

VÀ NHIỀU DỰ ÁN KHÁC
SẴN SÀNG HỢP TÁC VỚI CHÚNG TÔI    Liên hệ