POND Mobile
POND Mobile 12
POND Mobile 22
POND Mobile 32

Ứng dụng Pond Mobile là một ứng dụng di động dành cho người đăng ký (subscriber) có thể thanh toán dịch vụ viễn thông qua mobile, một mạng lưới kiểu mới phục vụ người dùng di động thuộc một tầng lớp mới. Với ứng dụng Pond Mobile, người dùng có thể quản lý các hóa đơn và thực hiện các thanh toán qua thẻ tín dụng của họ.

Khách hàng: Pond Mobile.
Lĩnh vực: World phone tariffs app.
Nền tảng: API, Android, iOS.
Công nghệ: Ionic, Parser, PhoneGap.

VÀ NHIỀU DỰ ÁN KHÁC
SẴN SÀNG HỢP TÁC VỚI CHÚNG TÔI    Liên hệ